Åpenhetsloven

Annonse:

Om Åpenhetsloven

«§ 1.Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Redegjørelse for foretatt aktsomhetsvurdering

Strømsgodset Toppfotball er en profesjonell fotballklubb som spiller i øverste divisjonen i Norge (Eliteserien) på herresiden og 3. divisjon på damesiden. Inntektskildene til klubben kommer fra følgende hovedområder:

  • Markeds- og medieinntekter
  • Billettinntekter
  • Salg av fotballspillere

Strømsgodset Toppfotball er en virksomhet som tar mennneskerettigheter og bærekraftig forretningspraksis på alvor. Vårt mål er å bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere.

Vi jobber for en bærekraftig forretningspraksis gjennom aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er metoden for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse, redusere eller forebygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel.

Bærekraftig forretningspraksis

Styret i Strømsgodset Toppfotball har 04.12.2023 vedtatt vår policy for åpenhetsloven og gitt daglig leder i Strømsgodset Toppfotball ansvar for etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har Strømsgodset Toppfotball påbegynt arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer for egne ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Retningslinjene publiseres ved ferdigstillelse.

Gjennomføring

I våre risikovurderinger har vi gjort vurderinger basert på følgende parametere:

  • Omsetning fra Strømsgodset Toppfotball til leverandør
  • Antall kjøp hos leverandøren
  • Om leverandøren er lokalisert i et OECD-land
  • Varegruppe
  • Sannsynlig opprinnelsessted for varegruppens komponenter

Under risikovurderingen vurderte vi flere av våre leverandører til middels og lav risiko. Ingen ble vurdert til høy risiko, derfor valgte vi å ikke gå videre med noen av våre leverandører i denne gjennomføringen.

Negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller uanstendig arbeidsforhold.

For å begrense risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har påbegynt arbeidet med å utarbeide retningslinjer for hvordan vi selv skal opptre og hvilke krav vi setter til våre leverandører. Vi mener at dette vil være med på å styrke bærekraftig forretningspraksis, samtidig som vi kan stille leverandører til ansvar ved eventuelle brudd på våre retningslinjer.

Våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (code of conduct) skal forplikte våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, dyrevern og antikorrupsjon skal respekteres.

Strømsgodset Toppfotballs prinsipper for bærekraftig forretningspraksis skal baseres på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums-, ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Tiltak/handlingsplan ved eventuelle funn av brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold

Vi er i prosess med å utarbeide handlingsplaner ved eventuelle funn av brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. For oss er det viktigste å ta vare på de berørte. Hvordan dette gjøres i praksis er helt avhengig av situasjonen.

Ved funn skal det gjøres en gransking av situasjonen for å se om det er noe vi kan gjøre i våre prosesser for å sikre best mulig at det ikke skjer igjen.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og av enkeltvarer eller -tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved å sende e-post til [email protected]

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Annonse fra Eliteserien: