Strømsgodset Toppfotball – ny organisasjonsstruktur

Arbeidet med å etablere en ny organisasjonsstruktur for Strømsgodset Toppfotball nærmer seg sluttfasen.

Annonse:

Som kjent har det de siste månedene blitt arbeidet med å få på plass et overordnet rammeverk for den fremtidige organisasjonsstrukturen i klubben.  En arbeidsgruppe med deltakere fra styrene i Strømsgodset Toppfotball, Strømsgodset Fotball AS, Drammenspatriotene AS og administrasjonen har jobbet målrettet med dette over tid, og vi mener at vi nå nærmer oss et punkt hvor planen kan realiseres.

Styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Finn Egil Holm, har koordinert arbeidet.

- Strømsgodset spisser nå sin strategi knyttet til spillerutvikling; dette gjelder både spillere fra egen junioravdeling og spillere utenfra hvor vi har identifisert et utviklingspotensial. For å sikre at vi har kapital til å investere i denne verdiskapningsprosessen planlegger vi å etablere et selskap som inviteres til å investere i Strømsgodsets spillerlogistikk. NFFs regelverk åpner for denne muligheten. Vi har de siste månedene utarbeidet en modell med assistanse fra advokat Pål Kleven, fra advokatfirmaet Kleven & Kristensen - som er en av landets fremste advokater innen idrettsjuridiske områder, som vi mener tilfredsstiller NFFs retningslinjer på en god måte. Dette vil gi Strømsgodset bedre muligheter til å knytte til seg spillere som vi mener både vil bidra sportslig og bidra til fremtidige inntekter for klubben, sier Finn Egil Holm.

Vedtektsendringer

Siden disse endringene er relativt omfattende, er det av formelle årsaker nødvendig å behandle og godkjenne dem på årsmøtet i Strømsgodset Toppfotball. Dagens vedtekter må endres og oppdateres samt at ny organisasjonsstruktur må vedtas særskilt. Det vil derfor bli nødvendig med en «to-trinns-behandling», der det ordinære årsmøtet vil bli avholdt i februar samt at det vil bli lagt opp til et ekstraordinært årsmøte i mars. 

Før endelig behandling i mars forutsettes det at det foreligger en avslutningsavtale mellom Strømsgodset Toppfotball AS og Drammenspatriotene AS.

Før endelig formell iverksettelse forutsettes det at Strømsgodset Toppfotballs samarbeid med Strømsgodset Fotball AS, jf. samarbeidsavtale av 22.11.2006, er avsluttet. Før endelig iverksettelse må også avtalen mellom Strømsgodset Toppfotball og det nye selskapet godkjennes av NFF, sier Holm videre. Han understreker at alle parter er innstilt på å bidra til at vi får en smidig overgang.

Investering i spillerlogistikk

Svært forenklet kan man si at den nye organisasjonsstrukturen innebærer at klubben ved Strømsgodset Toppfotball vil eie og drifte Strømsgodset samtidig med at det etableres et investeringsselskap som skal kunne investere i spillerlogistikk.

Avtalen mellom Strømsgodset Toppfotball og investeringsselskapet vil være underlagt NFFs og FIFAs regler om «tredjeparts eierskap i økonomiske rettigheter i spillere» samt NFFs bestemmelser om «kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap».

Avtalen overfører ikke beslutningsmyndighet over Strømsgodset Toppfotballs sportslige virksomhet, dvs. at alle beslutninger knyttet til kjøp, salg, utleie og leie mv. av spillere skal besluttes av Strømsgodset.

Daglig leder, Dag Lindseth Andersen, forteller at det er tenkt at et sportslig utvalg bestående av tre representanter fra Strømsgodset Toppfotball og to fra investeringsselskapet etableres.

- Mandatet til utvalget er blant annet tenkt å være: kvalitetssikring av sportslige drift, herunder oppfølging av spillerlogistikk, trenere, coaching, utviklingsavdeling og liknende. Det sportslige utvalget skal i god tid før det norske overgangsvinduet åpner ha utarbeidet en plan for kjøp, salg og utlån av spillere. Så skal partenes styrende organer innen to uker før vinduet åpnes sammen vedta en budsjettramme.

Ved eventuell uenighet i utvalget skal representantene fra Strømsgodset Toppfotball ha avgjørende beslutningsmyndighet.

Det er videre planlagt at avtalen vil gjelde fra signering og at den skal være tidsubestemt. I avtaleperioden kan hver av partene si opp avtalen skriftlig innen, og med virkning fra, 1. november hvert fjerde år med en oppsigelsestid på 14 måneder.

- Hvis alt går etter planen, vil Strømsgodset være den første klubben i Norge som etablerer en slik modell. Vi er trygge på at dette vil gi Strømsgodset en god plattform for å videreutvikle klubben både sportslig og administrativt, avslutter Lindseth Andersen og Holm.

Det vil bli gitt en nærmere orientering om det konkrete innholdet i en slik avtale på årsmøtet i Strømsgodset Toppfotball den 20 februar.

Grafikken under viser nåværende organisasjonsmodell:

 

Annonse fra Eliteserien: