Pressemelding fra styret

Annonse:

De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.  

Styret vil i den anledning vise tilfølgende:

NIF har vedtatt at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering», jf. Idrettens strategidokument 2019–2023 der blant annet følgende fremgår:

«Idretten skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet. Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.»

Strømsgodset Toppfotball v/styret er videre av den oppfatning at de ord og utrykk som er brukt kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk.

Styret viser i den anledning til NFFs lov § 1-6:

«Forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.»

Videre heter det i NFFs lov § 11-3 (1) bokstav i) og § 11-5 (5) bokstav f) at en person kan straffes eller sanksjoneres dersom vedkommende fremsetter «ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering». En person kan også sanksjoneres for «upassende oppførsel» i henhold til NFFs lov § 11-5 (5) bokstav a).

Styret ønsker også å understreke at det stilles høye krav til trenere innen den organiserte idretten, noe som også støttes av NIFs domsutvalgets avgjørelse i sak NIFD-2000-11 der følgende fremgår:

«Idretten skal være en trygg beskjeftigelse for personer i alle aldre, og det forventes at de som påtar seg leder- eller treneransvar opptrer med nødvendig respekt for utøvernes integritet.»

Både NIF og NFF har opprettet egne domsorganer for å behandle straffesaker, og avgjørelser fra disse organene vil etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten. Strømsgodset Toppfotball er ikke tillagt domsmyndighet etter idrettens regler, og styret mener derfor at denne saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der. Vi presiserer at det da er NFF v/Påtalenemnda som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg.  

Styret ønsker å understreke at tidligere trener skal anses uskyldig for eventuell opptreden i strid med idrettens regelverk inntil endelig avgjørelse foreligger.

Ettersom tidligere trener har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Strømsgodset Toppfotball anser ikke styret det for aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig.

Styret har etter dette fattet følgende vedtak:

  • Strømsgodset Toppfotball anmelder saken vedrørende tidligere trener til NFF.
     
  • Strømsgodset Toppfotball iverksetter tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

For ytterligere kommentarer:

Elisabeth Lohk
Fungerende styreleder i Strømsgodset Toppfotball 
48 19 72 01

Annonse fra Eliteserien: