Brakar AS

Brakar er ansvarlig for kollektivtrafikken i Buskerud.

Om Brakar AS

Brakar er Viken fylkeskommunes mobilitetsselskap, med ansvar for kollektivtransporten i tidligere Buskerud. Vårt formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.
Vi skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser. Det vil si at vi skal jobbe for at bysykkelordninger, bildeling og andre transporttilbud kan foregå i tilknytning til en kollektivreise.

Kollektivtransport er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp ved å legge om til elektrisk drift og å tilby god transport til enda flere i årene som kommer. Med høyere frekvens på antall avganger og mindre utslipp bidrar vi til et bedre miljø, og vi tror at busstrafikken kan bli tilnærmet utslippsfri innen 2030. FNs bærekraftmål om bærekraftige byer og samfunn er dermed en naturlig del av vår virksomhet og vårt hovedmål: Å få flere til å reise kollektivt.

FAKTA